Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

D-uppsats Omvårdnad / 2009:077
TITEL
Personers upplevelser av att vårdas på IVA och flytta till vårdavdelning

FöRFATTARE
Forsberg, Angelica; Lindgren, Elenor

INSTITUTION
Hälsovetenskap / Omvårdnad

SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att vårdas på IVA och flytta till vårdavdelning. Sju personer intervjuades med semistrukturerade frågor. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier, att känna behov av information, att önska att flytten varit bättre planerad, att sakna tryggheten på IVA, att komma till lugnet på vårdavdelningen och att känna behov av stöd från personalen, och ett tema, att lämna det kända och möta det okända. Resultatet visade att deltagarna kände behov av information om flytten och önskade att den varit bättre planerad. Vissa deltagare upplevde trygghet på IVA och kände sig övergivna på vårdavdelningen. Andra deltagare upplevde att det var skönt att lämna stressen på IVA och komma till en lugn vårdavdelning. Känslor av oro, rädsla och att vara i en utsatt situation upplevdes under förändringen som överflyttningen innebar. Gemensamt för deltagare var att det var viktigt att få stöd av personalen under överflyttningen. Överflyttningen diskuterades ur ett vårdlidande- och interventionsperspektiv. Denna studie visar på betydelsen av att patienterna förbereds för flytten till vårdavdelning. Att flytten planeras, patienter och närstående får information är avgörande för hur den upplevs. Vidare så beror patienters upplevelse av överflyttningen till stor del på hur de bemöts av personalen på IVA och vårdavdelning.

ISSN 1402-1552 / ISRN LTU-DUPP--09/077--SE / NR 2009:077

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK