Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

Pedagogutbildningarna Grundskollärarprogrammet 4-9 matematik-naturvetenskap / 2000:066
TITEL
Matematisk problemlösning: en studie med ett heuristiskt och konstruktivistiskt perspektiv

FöRFATTARE
Heikka, Lena; Mäntylä, Anna-Karin

DATUM
2000-12-18

INSTITUTION
Lärarutbildning

SAMMANFATTNING
Syftet med vårt examensarbete var att genom ett konstruktivistiskt arbetssätt, som innebar individuell reflektion samt gruppdiskussioner, försöka tydliggöra problemlösningsprocessen för den enskilda eleven samt att se var i problemlösningsprocessen eleverna fick svårigheter.

Undersökningen genomfördes i en grupp på sju elever i år 7-9. Eleverna fick lösa matematiska problemlösningsuppgifter, först individuellt och sedan diskutera dessa i grupp. I direkt anslutning till problemlösningsuppgifterna fick eleverna svara på reflektionsfrågor. Vid undersökningen fördes observationsprotokoll och diskussionsanteckningar.

Resultatet visade vad gäller tydliggörandet av problemlösningsprocessen, att några elever blev mer medvetna om hur de löser problem samt hur en allmän problemlösningsmodell ser ut. Någon elev har även utvecklat en ny problemlösningsstrategi. Beträffande studien av var svårigheter uppkommer i problemlösningsprocessen så ser vi att eleverna har svårigheter med det sista steget i problemlösningmodellen nämligen att se tillbaka och kontrollera sitt resultat. Vår slutsats är att den här typen av undervisning lämpar sig väl för matematisk problemlösning och med ett längre tidsperspektiv kan resultatet för eleverna förbättras.

ISSN 1402-1595 / ISRN LTU-PED-EX--00/066--SE / NR 2000:066

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK