Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

C-uppsats Statsvetenskap / 2001:26
TITEL
Algeriet och kampen för den nationella identiteten: en studie av bakgrunden till det algeriska inbördeskriget

FöRFATTARE
Nilsson, Annica

DATUM
2001-02-12

INSTITUTION
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap / Statsvetenskap, historia och geografi

SAMMANFATTNING
Avsikten med en här uppsatsen har varit att studera bakgrunden till det algeriska inbördeskriget samt att lägga fram förslag till hur man ska lyckas uppnå nationell säkerhet i landet. Konflikten i Algeriet bröt ut i mars 1992 och trots de upprepade försök som gjorts för att uppnå fred, både internt och från internationellt håll, så har man misslyckats med detta. Det är ett brutalt krig som pågår i Algeriet där ingen förskonas och antalet döda uppskattas i dagsläget till 100.000. Av dessa är majoriteten civila som hamnat i korselden mellan de stridande parterna, det vill säga de algeriska säkerhetsstyrkorna samt islamisterna. Trots att våldet har minskat sedan FIS, den islamiska räddningsfronten, ingick ett fredsavtal med den algeriska regeringen under sommaren 1999 så finns det fortfarande där, och är ett vanligt inslag i algeriernas liv.

I min analys av den algeriska problematiken har jag tillämpat Buzans teori "National security and the nature of the state". Buzans teori består av en triangelmodell i vilken staten delas in i tre olika komponenter, statens idé, statens fysiska bas samt institutionerna. Alla dessa komponenter är lika viktiga och utgör enligt Buzan det fundament på vilket alla stater vilar. En säker stat behöver till att börja med en fysiska bas, det vill säga ett territorium, en befolkning samt naturresurser. Förutom detta krävs en bärande idé som för befolkningen samman och ger staten dess legitimitet samt institutioner genom vilka idén kan komma till uttryck. Buzan betonar även vikten av att staten är suverän och är tillräckligt stor för att klara av alla de åtaganden som ett självstyre innebär.

Det resultat jag kommit fram till i min uppsats är följande: Algeriet befinner sig i ett inbördeskrig vilket delvis kan härledas till de avbrutna valen och militärkuppen 1991. Sett ur ett mer långsiktigt perspektiv grundar sig emellertid konflikten på en rad olika omständigheter. Förutom de delade meningar som finns om vad som är den algeriska statens idé så har landet även problem med svaga institutioner. Vidare saknar den algeriska regeringen den legitimitet som krävs för att uppnå nationell säkerhet och landet befinner sig i en ekonomisk kris. En del av förklaringen till landets nuvarande situtation kan härledas tillbaka i historien och inte minst den franska kolonialtiden. Nyckelorden i det algeriska inbördeskriget är enligt min åsikt pluralism samt legitimitet. För att uppnå nationell säkerhet på lång sikt krävs det att man tar hänsyn till de olika intressena som finns i samhället, om inte kommer algerierna att söka andra medel för att komma till tals. Och då ligger våldet nära till hands. Vidare måste man arbeta för att stärka landets institutioner så att politiken återfår sin legitima plats. Hur ska en regering som inte är ansvarig för landets politik kunna uppnå legitimitet?

ISSN 1402-1773 / ISRN LTU-CUPP--01/26--SE / NR 2001:26

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK