Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

C-uppsats Företagsekonomi / 2002:070
TITEL
Icke finansiella nyckeltal som styrmått

FöRFATTARE
Eek, Christoffer

DATUM
2002-09-06

INSTITUTION
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap / Ekonomistyrning

SAMMANFATTNING
En verksamhet måste kunnas styras för att de uppsatta målen ska nås. För att kunna styra en verksamhet måste man kunna mäta den på något sätt, det vill säga använda sig av någon form av styrmått. Ett sätt är att använda sig av nyckeltal. Denna uppsats handlar om vilka icke finansiella nyckeltal ett tillverkande företag använder sig av som styrmått. Valet beror på företagets ekonomistyrning, produktion och mål. För att ett företag ska lyckas med sin styrning med hjälp av nyckeltal måste det vara en god korrelation mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i företaget. Det innebär att de styrmått som företagsledningen bestämmer sig för att använda, accepteras av de anställda som kommer använda dem i sitt dagliga arbete. Genom en kvalitativ fallstudie på Ferruform i Luleå undersöktes detta. Fallstudien genomfördes genom intervjuer med en affärscontroller, en produktionsledare och två operatörer. Dessa personer representerar strategisk, taktisk respektive operativ nivå på företaget. Teoriavsnittet, som ligger som grund för fallstudien, baseras på litteraturstudier av böcker. Slutsatserna som kunde dras av empirin var att endast ett fåtal av de icke finansiella nyckeltal som beskrivs i litteraturen används på företaget. Företaget hade dock upprättat egna nyckeltal som inte hade behandlats i teorin. Då företaget är en underleverantör till lastbils- och busstillverkare är det viktigt att styra på leveranssäkerhet, leveransprecision och kvalitetsbristkostnader. En god korrelation har inte kunnat uppnås på företaget. Det finns en brist mellan den taktiska och den operativa nivån på företaget. Anledningen är att företaget inte har lyckats uppnå en god acceptans hos de anställda när det gäller nyckeltal som styrmedel.

ISSN 1402-1773 / ISRN LTU-CUPP--02/070--SE / NR 2002:070

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK