Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

C/D-uppsats Sociologi / 2001:33
TITEL
Social snedrekrytering till högre studier: en studie av teotetiska gymnasieprogram i Piteå kommun

FöRFATTARE
Herdenberg, Elisabeth; Johansson, Kristina

DATUM
2001-10-04

INSTITUTION
Arbetsvetenskap / Industriell Produktionsmiljö

SAMMANFATTNING
Social snedrekrytering föreligger då andelen som går vidare till högre studier inte fördelas efter intresse och förutsättning utan är beroende av vilken social bakgrund individen har. Trots att den sociala snedrekryteringen har minskat så visar undersökningar och statistik att social bakgrund är av betydelse för val av utbildning även idag.

I Piteå kommun går färre elever över från gymnasieskolan till högre studier än för riksgenomsnittet. Utbildningsstatistik från Länsstyrelsen 1997, visar att Piteå ligger 4,5 procent under snittet för hela riket. Då vi var intresserade av att titta på vilka orsaker som kan ligga till grund för detta gjorde vi en undersökning av elever som avslutat sina gymnasiestudier vid Strömbackaskolan i Piteå 1995.

Syftet med studien var att se vilka faktorer som påverkar ungdomarna att gå vidare till högre studier eller ej samt om den sociala bakgrunden var av betydelse. Uppsatsen bygger både på teoretiska studier och empiriskt underlag. Det teoretiska perspektivet har vi tagit från den franske sociologen Pierre Bourdieus tes om de olika kapitalformernas (ekonomisk, social, kulturell) betydelse för framtida studier och livschanser. Det empiriska underlaget består av en enkät genomförd på 146 elever.

Resultatet styrker sambandet mellan social bakgrund och högre studier men fastställer inte något enskilt fenomen som mest betydande. Det tycks vara fler faktorer som samverkar och påverkar valet av eftergymnasial utbildning. Vilken gymnasieutbildning som genomgåtts och föräldrarnas studiebakgrund är två av de faktorer som är betydelsefulla.

ISSN 1402-1781 / ISRN LTU-C/DUPP--01/33--SE / NR 2001:33

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK