Home | Search | In Swedish

Luleå University of Technology

Bachelor of Education BSc / 2006:004

Fetch PDF ( PDF 216 kb )
TITLE
Grammatikens betydelse i svenskundervisningen

AUTHOR
Josjö, Daniel

DEPARTMENT
Educational Science /

SUMMARY
Syftet med denna undersökning är att studera vilken betydelse grammatiken har i svenskundervisningen på högstadiet. Min undersökning bygger på tidigare forskning och empiriska undersökningar i form av intervjuer och enkäter med lärare och elever som är verksamma i grundskolan. De resultat som framkommer i undersökningen visar att det är framförallt renodlade språklärare som lägger en relativt stor vikt vid grammatikundervisningen. Språklärarna anser att den svenska grammatikens fördelar är dess metaspråk men också hjälpen som grammatiken kan ge eleverna när de läser främmande språk. Lärare som endast undervisar i svenska ser inte nyttan som eleverna kan ha av den svenska grammatikundervisningen i andra språk. Detta resulterar i att grammatikens betydelse blir mindre för dessa lärare. Elevernas inställning till grammatiken är att den är tråkig och jobbig men liksom språklärarna upplever en stor majoritet av eleverna att de har en nytta av den svenska grammatiken när de läser främmande språk. Ett argument som talar för grammatikens betydelse och som kan användas i debatten angående grammatikens vara eller icke vara i svenskundervisningen.

ISSN 1652-5299 / ISRN LTU-LÄR-EX--06/004--SE / NR 2006:004

Home | Search | The University | The Library


To the Library
LULEÅ UNIVERSITY LIBRARY