Förstasida | Sök | In English

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå / 2007:048

Hämta PDF ( PDF 271 kb )
TITEL
Elever i eller med svårigheter: en studie av hur elever med upprättat åtgärdsprogram kan uppleva sin skolsituation

FöRFATTARE
Nilsson, Kristina; Pirilä, Eero

INSTITUTION
Utbildningsvetenskap

SAMMANFATTNING
I styrdokumenten som gäller för de frivilliga skolformerna är det fastslaget att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt elever som av olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för utbildningen, och ett åtgärdsprogram ska utarbetas om det genom utredning visar sig att en elev behöver särskilt stöd. Skol- och elevproblem kan ses ur olika perspektiv, vilket synsätt man väljer ger olika konsekvenser för eleven, läraren, skolan, organisationen, undervisningen och lärandet. Skolan har en viktig uppgift vad gäller elevernas självuppfattning och uppfattning om skolan; inom skolan ska varje elev möta respekt för sin person och få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, skolan ska också stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. Arbetets syfte har varit att undersöka och utveckla en förståelse för hur gymnasieelever, med upprättat åtgärdsprogram, upplever sin skolsituation och hur dessa elever upplever skolans syn på problematik, detta för att initiera en insikt i hur elevens självuppfattning och uppfattning om skolan kan påverkas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning genom att göra djupintervjuer med fyra gymnasieelever med upprättade åtgärdsprogram för att få ta del av deras subjektiva upplevelse av skolan och dess syn på problematik, hur de upplever sitt åtgärdsprogram samt hur eleven ser på och tänker om sig själv som elev. Genom beskrivning, tolkning och analys av dessa elevers utsagor försöker vi ge läsaren en bild av hur skolans stödinsatser kan påverka elevernas självuppfattning och uppfattning om skolan. Vid analys av elevernas utsagor visade det sig att två av de elever vi intervjuat i stort kunde ses som idealtyper vad gäller konsekvenser av det kategoriska respektive det relationella perspektivet. Vi kom även fram till att hela omgivningen i skolvärlden såsom klasskamrater, lärare, rektor och annan skolpersonal, samt skolmiljön och dess rådande människosyn, elevsyn och kunskapssyn har stor betydelse för elevens sjävuppfattning, självförtroende och välmående.

ISSN 1652-5299 / ISRN LTU-LÄR-EX--07/048--SE / NR 2007:048

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


Till biblioteket
LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK